Privacyverklaring van Bureau BvW

Ingangsdatum : 20 mei 2019

Je privacy is voor Bureau BvW van groot belang. Ik houd mij dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat ik:

 • mijn doeleinden duidelijk vastleg voordat ik je persoonlijke gegevens verwerk, via deze privacyverklaring;
 • zo min mogelijk persoonlijke gegevens opsla en alleen de gegevens die nodig zijn voor mijn doeleinden;
 • expliciet toestemming vraag voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen tref om je persoonlijke gegevens te beschermen. Ik leg deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor mij verwerken;
 • je rechten respecteer, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van de bij mij verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij mij en ik zal deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik bij mijn website www.bureaubvw.nl allemaal doe met informatie die ik over jou te weten kom.

Als je vragen hebt of wilt weten wat ik precies van jou bijhoud, neem dan contact op met Bureau BvW via e-mailadres bianca@bureaubvw.nl of telefoonnummer 06-43086082.

Een abonnement afsluiten

Je kunt bij mijn website www.bureaubvw.nl een betaald abonnement afsluiten, waarbij ik je persoonsgegevens gebruik om de betaling af te handelen.

Hiervoor gebruik ik je NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres en e-mailadres.

Ik ben wettelijk verplicht om deze gegevens te verzamelen.

Ik bewaar deze informatie totdat je het abonnement opzegt. Bepaalde klantgegevens bewaar ik langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Ik deel de hierboven genoemde persoonsgegevens niet met andere partijen.

Locatiegegevens

Ik verzamel geen gegevens over op welke plek je bent.

Advertenties

Mijn website vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Ik geef je persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven of instellingen, behalve als ik dat wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Mijn website gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Dat werkt als volgt.

Bij het gebruik van mijn website verkrijg ik algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Ik gebruik deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook optimaliseer ik hiermee de werking van de website. Ik heb Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Dat wil zeggen dat Google IP-adressen anonimiseert.

De bezoekgegevens geef ik niet aan derden die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken. Dat betekent onder andere dat ik Google geen toestemming heb gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaar ik zo lang als ze relevant zijn voor mij.

Ik heb de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads geaccepteerd. Daarin staan strikte afspraken over wat Google mag bijhouden.

Social media buttons

Op mijn website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij en mijn bedrijf van groot belang. Ik zorg dat je gegevens bij mij goed beveiligd zijn. Ik heb daarvoor verschillende maatregelen genomen, namelijk: 

 • SSL;
 • de gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.

Niet van toepassing op andere websites

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Ik raad je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik gaat maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer mijn website wijzigt, moet ik natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Ik zal mijn best doen wijzigingen aan je door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou heb, kun je altijd contact met mij opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die ik van jou verwerk, in te zien;
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die ik van jou verwerk, te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing;
 • Recht op verwijdering: je kunt mij verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: als het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die ik van jou verwerk te laten overdragen naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je vragen om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken. Dat betekent dat ik minder gegevens van jou verwerk.

Bij je verzoek kan ik je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN (Burger Service Nummer) en pasfoto afschermt.

In principe zal ik binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan ik verlengen om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als ik deze termijn verleng, zal ik je daarvan op tijd op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar bianca@bureaubvw.nl . Ik pak elke klacht intern op en communiceer dit verder met je.

Als je vindt dat ik je niet op de juiste manier help, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Bureau BvW
Bianca van Wetten
Warmoesstraat 11
3513 XM Utrecht
06-43086082
bianca@bureaubvw.nl
www.bureaubvw.nl